Category Archives: Vijesti i objave

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Kumrovec

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Kumrovec

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je u Narodnim novinama RH, br. 144/2020 i stupio je na snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Zakona).

Izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno je uređeno smanjenje broja predstavničkog tijela, zamjenika općinskog načelnika i neposredno sudjelovanje građana referendumom, zborom građana i ostalim mehanizmima sudjelovanja.

Najznačajnije promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Statut Općine Kumrovec se odnose na sljedeće:

 • smanjuje se broj članova Općinskog vijeća sa 11 na 9 članova,
 • ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje nemaju 10.000 stanovnika,
 • uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01.03.2021. do 12.00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kumrovec, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Kumrovec na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina@kumrovec.hr

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Kumrovec

LAG Zagorje – Sutla objavio natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.2. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.2. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla, a koji je sukladan tipu operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja, za korisnike koji imaju sjedište ili prebivalište na području LAG obuhvata.

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Osnovne informacije o natječaju:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 748.480,00 HRK. 

Najviši iznos javne potpore je 25.000,00 €

Najniži iznos javne potpore je 3.500,00 €

Intenzitet javne potpore do 70% prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 1. travnja 2021. godine a najkasnije do 3. svibnja 2021. godine na adresu:

LAG Zagorje-Sutla
Zagorska Sela 39
49296 Zagorska Sela

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

 • Naziv ovog Natječaja: TO 2.1.2. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima [Referentni broj natječaja 21/2.1.2.]
 • puni naziv i adresa korisnika
 • na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu. Zahtjevi za potporu poslani na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se na slijedećem linku;

Na području LAG-a će se održati dvije informativne radionice:  

 • 4.3.2021. s početkom u 17h  Općinska vijećnica u Kumrovcu, Ulica Josipa Broza Tita 12, 
 • 11.3.2021. s početkom u 17h Dom kulture (kinodvorana) u Krapinskim Toplicama, Ul. Ljudevita Gaja 27

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Tko ostvaruje pravo

Pravo na stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima i području posebne državne skrbi ili se žele naseliti na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi. Područje Općine Kumrovec spada u prihvatljiva područja.
 
Pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima primjene ovoga Zakona može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da:
 

 1. u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
 • u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
 • nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave i u kojima su boravili.

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2021. godine. Prijava se podnosi na na obrascu nadležnom upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje .