Category Archives: Vijesti i objave

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Tko ostvaruje pravo

Pravo na stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima i području posebne državne skrbi ili se žele naseliti na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi. Područje Općine Kumrovec spada u prihvatljiva područja.
 
Pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima primjene ovoga Zakona može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da:
 

 1. u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
 • u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
 • nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave i u kojima su boravili.

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2021. godine. Prijava se podnosi na na obrascu nadležnom upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje .

JAVNI POZIV za dodjelu učeničkih stipendija za akademsku godinu 2020.-2021.

Pravo na učeničku stipendiju imaju redovni učenici I. razreda srednje škole, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da učenik ima prebivalište na području Općine Kumrovec
 • da imaju status redovnog učenika srednje škole
 • da učenik ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna
 • na temelju školskog uspjeha; da je učenik u prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više.
 • Iznimno; učenik koji ne ispunjava uvjet školskog uspjeha, a u prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvario je uspjeh u visini prosječne ocjene od 4.00 – 4.50, a ostvario je značajan sportski ili drugi uspjeh u izvan školskim aktivnostima na državnoj ili županijskoj razini kako slijedi;
  • 1.,2. ili 3. mjesto na državnom ili županijskom natjecanju iz ekipnog ili pojedinačnog sporta, glazbenog ili umjetničkog natjecanja ili drugog natjecanja iz znanja

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 30 dana od dana objave javnog poziva zaključno sa 09.11.2020. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020.-2021.

Pravo na studentsku stipendiju imaju svi redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu i svaku slijedeću godinu preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da student ima prebivalište na području Općine Kumrovec
 • da imaju status redovnog ili izvanrednog studenta
 • da student ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna

Na javni poziv za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
 • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan javni poziv
 • student koji prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračun

Rok za prijavu na javi poziv je 30 dana zaključno sa 07.11.2020. godine