Category Archives: Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.

14. Sjednica Općinskog vijeća – 29.03.2019.

dnevni red 14. radna sjednica vijeća

1. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

2. Odluka o rezultatu poslovanja osnovanog u Proračuni i kod proračunskog korisnika za 2018. godinu

4. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu DVD-a Kumrovec za 2018. i financijskog izvještaja za 2018.

5. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu i polovanju ZJVP za 2018

6. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika za drugu polovicu 2018. godine

7. Odluka o rasformiravanju postojeće postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kumrovec

8. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kumrovec

9. Odluka o koeficjentima za obračun plaća službenika i namještenika u JEdinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

1. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Izvještaj o zaduženju na domećem i stranom tržištu novaca i kapitala

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka