Regulacija potoka i kanala oborinske odvodnje u Općini Kumrovec

Nevrijeme koje je zahvatilo Općinu Kumrovec 25.06.2016.,a rezultiralo je plavljenjem više stambenih i gospodarskih objekata kao i cijelog užeg centra Kumrovca pokazalo je određene nedostatke sustava oborinske odvodnje u Općini Kumrovec. Iako je količina oborina koja je pala bila mnogo veća nego što je mogućnost protoka sustava oborinske odvodnje, Općina Kumrovec u suradnji sa partnerima, Hrvatskim vodama dogovorila je čišćenje i reguliranje nekoliko ključnih dijelova sustava odvodnje oborinskih voda kako bi se u budućnosti spriječilo slično plavljenje gospodarskih, stambenih i poslovnih objekata na području Općine.
Do sada izvršena je regulacija dijela potoka Razvor od “Stare doli” preko ceste D229 Razvor-Zagorska Sela pa sve do bare u Razvoru. U sklopu sanacije potoka Razvor izgrađen je novi propust i makadamski mosta u Razvoru.


Saniran je i potok Škrnik. Na potezu uz Mlinsku cestu u naselju Kumrovec strojno je očišćeno visoko raslinje dok je sam potok očišćen od mulja. Također u naselju Kumrovec reguliran je i produbljen kanal oborinske odvodnje i očišćene odvodne rešetke ispod državne ceste D205 uz staro igralište prema rijeci Sutli.

U naselju Kumrovec također su produbljeni odvodni kanali ispod državne ceste D205, uz Turističko informativni centar Kumrovec i centralno parkiralište, dok je potok Kladnik očišćen od niskog raslinja te djelomično u dužini cca. 300 metara očišćen i produbljen.
Radovi na sanaciji i poboljšanju sustava oborinske odvodnje u Općini Kumrovec idu i dalje. U planu je sanacije mosta u naselju Kladnik ispod Političke škole kako bi se povećala protočnost potoka Kladnik u tom dijelu te je u naselju Risvica predviđeno prekopavanje Općinske nerazvrstane ceste i ugradnja novih većih propusta koji će vodu usmjeravati na novoizgrađeni kanal oborinske odvodnje uz D205 koji je Općina Kumrovec izgradila 2015. godine sa ciljem preusmjeravanja vode iz tzv. “Vučjeg potoka” dalje od obiteljskih kuća, a koji se je pokazao iznimno efikasan.
U suradnji sa Hrvatskim cestama radi se na izradi idejnog rješenja koje će uključivati izgradnju nove odvodne rešetke preko općinske nerazvrstane ceste koja ide naseljem Risvica kroz dio naselja tzv. Gmajna kako bi se spriječilo plavljenje obiteljskih kuća uz D205 koje se događa zbog velike količine vode koja se zadrži na državnoj cesti D205 te se izljeva na općinsku nerazvrstanu cestu.

Završena je sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti Kladnik – ul. Sv. Roka

Uslijed nevrjemena i velikih količina oborina koje su pale na područje Općine Kumrovec 25.06.2016. aktiviralo se je klizište na nerazvrstanoj cesti u naselju Kladnik. Klizište je ugrožavalo sigurno prometovanje nerazvrstanom cestom koja spaja naselja Kladnik i Ravno Brezje.
Klizište je sanirano izgradnjom gravitacijskog potpornog zida dužine 11 metara povezanog betonom i završenog betonskom krunom. Uz sanaciju klizišta izvršeno je osiguravanje i ojačanje plinske cijevi uz cestu kako bi se osigurala sigurna i konstantna opskrba kućanstava plinom. Izgradnjom potpornog zida zaustavljeno je klizanje terena uz općinsku nerazvrstanu cestu i omogućeno nesmetano prometovanje vozila. Radove na sanaciji klizišta izvodila je tvrtka Vrelej d.o.o., a projekt sanacije je financirala Općina Kumrovec u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom.

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec u 2016. godini

natjecaj

NAPOMENA: KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRODULJEN JE DO 29.07.2016.
Javni natječaj-produljenje roka

Na temelju članka 12. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec KLASA:022-05/16-01/25, Urbroj:2135-05/16-03/02, od 29. 04. 2016. te članka 46. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ br. 13/13) načelnik Općine Kumrovec raspisuje Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec za 2016. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 60 dana, a završava 16.07.2016.
Javni natječaj provoditi će se u 4 razine procjene zaprimljenih projekata, što znači da će se povjerenstvo za provedbu i procjenu natječaja sastati 3 puta u vremenskom razdoblju u kojem se provodi natječaj radi razmatranja zaprimljenih projektnih prijedloga i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava te jednom nakon isteka roka za podnošenje prijedloga projekata.
Procjene zaprimljenih projektnih prijedloga biti će kako slijedi;
1. procjena : 25.05.2016.
2. procjena : 08.06.2016.
3. procjena : 22.06.2016.
4. procjena : nakon isteka roka za podnošenje prijedloga projekata.

Dokumentacija za prijavu projekata:

Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općina Kumrovec

Javni natječaj

Prilog 1 – Prijava za dodjelu potpore

Prilog 2 – Popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu

Prilog 3 – Izvješće o utrošku sredstava

Prilog 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Upute za prijavitelje

 

Sukladno članku 14. Pravinika financijska sredstva proračuna Općine Kumrovec dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:

– kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ, DVD i dr.),

– kada se prema mišljenju nadležnog Povjerenstva, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge